پیش بینی اوپک از رشد بیشتر تقاضای جهانی برای نفت ۱۰ آبان ۱۴۰۱

پیش بینی اوپک از رشد بیشتر تقاضای جهانی برای نفت

اوپک در گزارش دورنمای نفت جهان ۲۰۲۲، دورنمای تقاضای جهانی برای نفت در میان مدت و بلندمدت را افزایش داد.