مواد اولیه پتروشیمی به دلیل توزیع نامناسب به دست مصرف کننده واقعی نمی رسد ۲۴ آذر ۱۳۹۹

مواد اولیه پتروشیمی به دلیل توزیع نامناسب به دست مصرف کننده واقعی نمی رسد

مواد را با نرخ ارز آزاد ضربدر قیمت جهانی در بورس با رقابت بسیار زیاد عرضه می کنند در شرایطی که مصرف بالا رفته و دولت هم جلوی واردات را گرفته در نتیجه مصرف کننده نهایی به سمت تولید داخل آمده است در صورتی که تولید کننده مواد خود را از طریق بازار آزاد تهیه می کند.