رکورد جدید بهره وری برای فناوری سلول‌های خورشیدی ۰۵ بهمن ۱۴۰۰

رکورد جدید بهره وری برای فناوری سلول‌های خورشیدی

یک تیم تحقیقاتی رکورد جدیدی در بازده تبدیل انرژی سلول‌های خورشیدی ساخته شده با پروسکایت و مواد آلی به ثبت رسانده است.