انتصاب اعضای جدید کمیته فنی بازرگانی شرکت ملی حفاری ایران ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

انتصاب اعضای جدید کمیته فنی بازرگانی شرکت ملی حفاری ایران

اعضای جدید کمیته فنی بازرگانی شرکت ملی حفاری ایران منصوب شدنداعضای جدید کمیته فنی بازرگانی شرکت ملی حفاری ایران منصوب شدند؛