مهمترین راهکار برای حفظ ذخایر آبی/ آیا سدها کشور را از خسارت سیلاب در امان نگه می‌دارند؟ ۲۷ آذر ۱۳۹۹

مهمترین راهکار برای حفظ ذخایر آبی/ آیا سدها کشور را از خسارت سیلاب در امان نگه می‌دارند؟

قمشی تاکید کرد: البته با موافقت آب و برق خوزستان و محیط زیست ELEVATION را در سه مخزن هور، پایین در نظر گرفتند که در سیلاب اخیر هم مانع آبگیری کامل هورالعظیم و ایجاد مشکل کرد، در مخزن یک و دو مشکلی نبود ولی مخازن سه و چهار و پنج به دلیل پایین بودن سطح ELEVATION توانایی آبگیری توانایی آبگیری ضعیف شد.