بورس در حوزه انرژی سال آینده مثبت خواهد بود ۰۱ دی ۱۳۹۹
عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم:

بورس در حوزه انرژی سال آینده مثبت خواهد بود

عضو کمیسیون انرژی: «بورس» بعنوان یکی از منابع تامین درآمدهای دولتی در کلیه بخشها از جمله «انرژی» در سال آینده مثبت و روبه رشد خواهد بود.