توسعه کشاورزی و صنعت باید در حاشیه دریاها رقم بخورد ۱۹ فروردین ۱۴۰۱
طغیانی:

توسعه کشاورزی و صنعت باید در حاشیه دریاها رقم بخورد

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم از لحاظ منطق اقتصادی و هم از لحاظ سیاست های جمعیتی توسعه صنعت و کشاورزی و به دنبال آن تثبیت جمعیت جدید باید در کنار دریاها بوده و انتقال آب به فلات مرکزی چندان سازگار با منطق نیست.