تحقق فرای برنامه تزریق گاز در میدان سراجه قم ۱۴ تیر ۱۴۰۱

تحقق فرای برنامه تزریق گاز در میدان سراجه قم

مدیرعامل نفت مرکزی در بازدید از منطقه سراجه گفت: تاکنون تزریق گاز در میدان سراجه قم بیش از برنامه محقق شده است.