گازرسانی به ۵۱۷ روستای ایلام/ پروژه گازرسانی به ۹۹ روستای استان در حال اجراست ۳۰ مرداد ۱۴۰۱
سرپرست شرکت گاز استان ایلام:

گازرسانی به ۵۱۷ روستای ایلام/ پروژه گازرسانی به ۹۹ روستای استان در حال اجراست

سرپرست شرکت گاز استان ایلام با بیان اینکه گاز طبیعی تاکنون به ۵۱۷ روستای این استان رسیده است، گفت: اکنون پروژه گازرسانی به ۹۹ روستای دیگر در حال اجراست.