منازعات ارمنستان و آذربایجان و برهم خوردن تبادلات انرژی منطقه ۱۳ مهر ۱۳۹۹

منازعات ارمنستان و آذربایجان و برهم خوردن تبادلات انرژی منطقه

درگیری های نظامی بین ارمنستان و آذربایجان، گمانه های مختلفی در باره برهم خوردن تبادلات انرژی در منطقه ایجاد کرده است که درمجموع به مدیریت صحیح ایران در این موقعیت نیاز دارد.