دشواری ها و چالش های حفاظت از محیط زیست دریایی ۰۴ شهریور ۱۴۰۱
معاون محیط زیست دریایی مطرح کرد؛

دشواری ها و چالش های حفاظت از محیط زیست دریایی

معاون محیط زیست دریایی گفت: یکی از مسائلی که باعث شده حفاظت از محیط زیست دریایی سخت شود، کارهای موازی شکل گرفته در دستگاه‌های مربوطه است.