آب برای کشت پائیزه کشاورزان خوزستانی رهاسازی شد ۲۱ آبان ۱۴۰۱

آب برای کشت پائیزه کشاورزان خوزستانی رهاسازی شد

اولین دوره رهاسازی آب برای کشت پائیزه در پائین دست رودخانه‌های خوزستان با افزایش خروجی سدها آغاز شد.