راه اندازی سامانه پایش ریسک سیلاب و پهنه های آبی کشور ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

راه اندازی سامانه پایش ریسک سیلاب و پهنه های آبی کشور

مدیرکل سنجش از دور سازمان فضایی ایران از راه اندازی سامانه پایش پهنه های آبی و میزان ریسک سیلاب بر مبنای فناوری سنجش از دور، در راستای پایش ماهانه مساحت آب سدهای مهم کشور در سال ۹۹ خبر داد.