مقصر اصلی ریزش بورس ! ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

مقصر اصلی ریزش بورس !

آیا نباید تدبیری اندیشیده میشد که کارگزاریها به یکباره سهام عدالت رو نفروشن بلکه تدریجی که اینچنین بازار رو به ضرر نکشانند