نگرانی جدی دولت از عواقب مصوبه هسته ای مجلس ۱۲ آذر ۱۳۹۹

نگرانی جدی دولت از عواقب مصوبه هسته ای مجلس

به نظر من مأموریت وزارتخانه‌ها مشخص است. در رابطه با مرغ و تخم مرغ این طور است که وزارت صمت با دستور و نظر وزارت کشاورزی، خرید را انجام می‌دهد اما به محض اینکه خوراک دام و طیور به بندر می‌رسد همه در اختیار جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد و این چیز جدیدی نیست. وزارت جهادکشاورزی برای همه مرغ داران سراسر کشور توزیع می‌کند. بنابراین اینجا وزارت صمت مشکلی ندارد.