صادرات برق ایران به ترکیه در آینده‌ای نزدیک ۰۱ مهر ۱۴۰۱
وزیر نیرو در آنکارا مطرح کرد:

صادرات برق ایران به ترکیه در آینده‌ای نزدیک

وزیر نیرو گفت: با سرمایه گذاری طرف ترک، در شهر وان این کشور، به زودی امکان فروش برق ایران به ترکیه فراهم می شود.