سوخت نیروگاه بعثت فقط گاز است ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سوخت نیروگاه بعثت فقط گاز است

بیش از هشت سال است که در رگ‌های نیروگاه ۵۴ ساله بعثت هیچ سوختی جز گاز جریان ندارد و این نیروگاه به گواه تمام کارکنانش نزدیک به یک دهه است که مازوت نمی‌سوزاند.