بررسی پیش نویس اصلاحی قانون ایمنی زیستی ۰۱ دی ۱۴۰۱

بررسی پیش نویس اصلاحی قانون ایمنی زیستی

در نهمین جلسه کمیته تخصصی شورای ملی ایمنی زیستی، پیش نویس اصلاحی قانون ایمنی زیستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.