کرونا ذخایر بنزین کشور را افزایش داد ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

کرونا ذخایر بنزین کشور را افزایش داد

در  ذخیره سازی و انتقال نفت گاز و سایر فرآورده ها مشکلی وجود نداشته و  شیوع کرونا در حوزه عملیات و انتقال هیچگونه خللی را وارد نکرد .