شبکه مراکز ارزیابی صنعت نفت‌ با محوریت مرکز توسعه مدیریت ایجاد می‌شود ۰۷ آذر ۱۴۰۱
سرپرست مرکز ارزیابی مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت:

شبکه مراکز ارزیابی صنعت نفت‌ با محوریت مرکز توسعه مدیریت ایجاد می‌شود

سرپرست مرکز ارزیابی مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت بر لزوم تشکیل شبکه‌ای از مراکز ارزیابی در چهار شرکت اصلی وزارت نفت در هماهنگی با مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت تأکید کرد.