۴۹ درصد مردم ایران در معرض فرونشست زمین| بیشترین خطر فرونشست متوجه تهران، خراسان رضوی و اصفهان ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

۴۹ درصد مردم ایران در معرض فرونشست زمین| بیشترین خطر فرونشست متوجه تهران، خراسان رضوی و اصفهان

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی گفت: نزدیک به ۴۹ درصد جمعیت کل کشور در معرض "فرونشست زمین" هستند و بیشترین خطر فرونشست متوجه تهران، خراسان رضوی و اصفهان است.