راهبردها و سیاست‌های مناسب مدیریت کربن با تأکید بر استفاده از گاز طبیعی ۰۴ آبان ۱۴۰۱

راهبردها و سیاست‌های مناسب مدیریت کربن با تأکید بر استفاده از گاز طبیعی

تغییرات اقلیمی یکی از تهدیدهای مهم محیط زیستی است که انتشار گازهای گلخانه‌ای از عوامل اصلی این تغییرات به شمار می‌آید. سهم عمده‌ای از گازهای گلخانه در فرآیندهای تولید و مصرف انرژی به‌وجود می‌آیند. تغییرات اقلیمی به‌معنای تغییرات در آب و هواست و زندگی بشر به‌صورت مستقیم وابسته به آن است.