بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ۱۸ آبان ۱۴۰۱
سلسله گزارش‌های تبیین تدبیرهای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشت: آنچه مسلم و مورد قبول متخصصان و مردم است، اصلاح الگوی مصرف یا بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی است که هر یک به سهم خود اهمیت زیادی در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط‌زیست کشور دارند.