موضع کشورهای اتحادیه اروپا در مورد جبران خسارت‌های اقلیمی ۰۲ آبان ۱۴۰۱

موضع کشورهای اتحادیه اروپا در مورد جبران خسارت‌های اقلیمی

کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دنبال اتخاذ موضع مشترک در مورد جبران خسارت‌های اقلیمی در نشست آب و هوایی سازمان ملل متحد COP27 هستند.