۱۲ مصوبه جدید منابع انسانی حاصل سفرهای استانی مدیران ارشد نفت تبیین شد ۰۹ مهر ۱۴۰۱
از سوی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت

۱۲ مصوبه جدید منابع انسانی حاصل سفرهای استانی مدیران ارشد نفت تبیین شد

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت ۱۲ مصوبه جدید حاصل از سفرهای استانی مدیران ارشد صنعت نفت برای منابع انسانی را تبیین کرد.