سلامت مردم و پروتکل‌های ناقص کرونایی درسوخت‌گیری ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

سلامت مردم و پروتکل‌های ناقص کرونایی درسوخت‌گیری

ورود میهمان ناخوانده «کرونا » با مدیریت ناقص بحران، خیلی زود خود را به تمام کشور رساند، سرعت شیوع کرونا ویروس به‌قدری زیاد بود که مدیران بحران در کشور از تعقیب آن بازماندند و پروتکل‌های صادرشده در جبهه مقابله با کرونا در بسیاری از موارد از سرعت شیوع جا ماندند یا از جامعیت لازم برخوردار نبودند.