الزام ادارات زیرمجموعه وزارت نیرو به کاهش 30 درصدی مصرف آب و برق ۲۳ آبان ۱۴۰۱
رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان تهران مطرح کرد:

الزام ادارات زیرمجموعه وزارت نیرو به کاهش 30 درصدی مصرف آب و برق

رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان تهران با تاکید بر اینکه پایداری و تامین برق مصرفی تاسیسات آب در اولویت است، گفت: تمامی ادارات زیرمجموعه این وزارتخانه در استان تهران موظفند حداقل 30 درصد مصرف آب و برق در ساختمان‌های تابعه خود را کاهش دهند.