ضرورت جهاد تبیین در حوزه فعالیت صنعت نفت و گاز ایران ۰۶ بهمن ۱۴۰۱
امام جمعه موقت تهران تأکید کرد

ضرورت جهاد تبیین در حوزه فعالیت صنعت نفت و گاز ایران

امام جمعه موقت تهران بر ضرورت جهاد تبیین در حوزه فعالیت صنعت نفت و گاز کشور تأکید کرد.