نباید هیچ پروژه‌ای بدون کارشناسی در زمینه آب  اجرا شود ۰۴ اسفند ۱۳۹۷

نباید هیچ پروژه‌ای بدون کارشناسی در زمینه آب اجرا شود

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به اینکه آب مایه حیات است و زمین بدون آب ارزشی ندارد، افزود: ایران کشور کم آبی است و هیچ برنامه‌ای بدون کارشناسی در بخش آب کشور نباید اجرا شود.