کلیه چاه‌های کشاورزی سه فاز و مشترکان صنعتی دیماندی به کنتور هوشمند مجهز می‌شوند ۳۰ فروردین ۱۴۰۱
تا تابستان ۱۴۰۴ محقق می‌شود.

کلیه چاه‌های کشاورزی سه فاز و مشترکان صنعتی دیماندی به کنتور هوشمند مجهز می‌شوند

مدیرکل هوشمند سازی فناوری نوین توانیر، گفت: تاکنون بالغ بر ۲۰۰ هزار مشترک کشاورزی و ۱۰۰ هزار صنعتی به کنتور هوشمند مجهز شدند و پیش بینی می‌شود تا تابستان ۱۴۰۱ همه مشترکین چاه‌های کشاورزی سه فاز و کلیه مشترکین صنعتی دیماندی بالای ۳۰ کیلووات به کنتور هوشمند مجهز خواهند شد.