هوشمند سازی مدیریت انرژی در کشور تا دیجیتالی و مکانیزه شدن محاسبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹
خصوصی سازی،تجاری سازی،کوچک سازی،کاهش مصرف انرژی؛

هوشمند سازی مدیریت انرژی در کشور تا دیجیتالی و مکانیزه شدن محاسبه

نرم افزار کاربردی به پشتوانه دانشی است که متخصصان حوزه های بهره وری انرژی و حوزه های اجتماعی باید در خصوص آن نظر بدهند و ما نیز ضمن بهره مندی از زیرساختهای لازم ، با توجه به دراختیار داشتن اطلاعات مصرف برق مشترکان ، سیستمی نیاز داریم که این اطلاعات را بمنظور داده کاوی و ایجاد ارزش افزوده در حوزه مدیریت مصرف در اختیار شرکتهای توانمند و علاقمند در این حوزه قرار دهیم.