سرمایه گذاری شرکت بزرگ آمریکایی در گاز خاورمیانه ۰۵ آبان ۱۳۹۹

سرمایه گذاری شرکت بزرگ آمریکایی در گاز خاورمیانه

خاورمیانه یک سوم از نفت و یک ششم از گاز طبیعی جهان را تولید می کند و همواره علاقه شرکتهای نفتی خارجی را به خود جلب کرده است. طبق آمار شرکت تحقیقاتی ریستاد انرژی، شورون نفت و گاز کمتری در این منطقه در مقایسه با سایر شرکتهای بزرگ خارجی تولید می کند اما تنها غول نفتی است که مدت ۷۰ سال حضور برجسته ای در عربستان سعودی داشته و روابط خوبی با دولتهای منطقه حفظ کرده است.