امضای قرارداد پژوهشی بین شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب و پژوهشکده علوم پایه کاربردی ۲۳ آذر ۱۴۰۱

امضای قرارداد پژوهشی بین شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب و پژوهشکده علوم پایه کاربردی

قرارداد پژوهشی با موضوع بررسی علل ترش شدن نفت مخزن آسماری در میدان مارون میان شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب و پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی منعقد شد.