۲۵ سد بیشتر از ۵۰ درصد آب دارند ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

۲۵ سد بیشتر از ۵۰ درصد آب دارند

آخرین وضعیت آمار سدهای کشور بیانگر این است که اکنون ۲۵ سد از سدهای مهم شرب و کشاورزی بیشتر از ۵۰ درصد آب دارند.