کسری مخازن زیرزمینی آب، سالانه بیش از چهار میلیارد مترمکعب است ۱۴ فروردین ۱۴۰۱
یک مقام مسئول:

کسری مخازن زیرزمینی آب، سالانه بیش از چهار میلیارد مترمکعب است

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور گفت: روند نزولی آبخوان‌ها باعث وقوع کسری مخزن شدید شده که بر اساس متوسط ۲۰ سال اخیر، مقدار کسری مخزن سالانه حدود ۴.۴ میلیارد مترمکعب است.