ضرورت توسعه گردشگری آبی با نگاه به محیط زیست و کیفیت منابع آب ۳۰ مرداد ۱۴۰۱

ضرورت توسعه گردشگری آبی با نگاه به محیط زیست و کیفیت منابع آب

در راستای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری آبی، آنچه که بیش از پیش در برنامه‌ریزی توسعه این صنعت اهمیت دارد، ارتقای سطح دانش و فرهنگ دست‌اندرکاران و بهره برداران آن است. با توجه به اهمیت و نقش حیاتی آب در زندگی، باید آگاهی جمعی و ترویج دانش در مورد ارزش آب و نیاز به حفظ و استفاده مسئولانه آن صورت گیرد.