رقابت آب و برق رایگان در روزهای پایانی دولت تدبیر و امید ۲۴ آذر ۱۳۹۹

رقابت آب و برق رایگان در روزهای پایانی دولت تدبیر و امید

اجرای طرح آب و برق رایگان با هدف تشویق مصرف بهینه و مدیریت مصرف انرژی، در حالی در کشور اجرایی می شود که، زمان بندی آن در روزهای پایانی دولت تدبیر و امید، تفسیر های مختلفی از این فرآیند را موجب شده است.