امضای قرار داد پروژه بهبود راندمان واحد موم گیری ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

امضای قرار داد پروژه بهبود راندمان واحد موم گیری

قرارداد پروژه بهبود راندمان واحد موم گیری پالایشگاه تهران با هدف افزایش راندمان تولید روغن پایه وافزایش مرغوبیت محصول جانبی واکس بین شرکت نفت ایرانول و کنسرسیوم شرکت های فرانگر صنعت و ونوسان به امضا رسید.