ایران بی توجه به جنگ بر سر آب؟! ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

ایران بی توجه به جنگ بر سر آب؟!

در بین عناصر و مواد کشف شده و شناخته شده بر روی زمین، آب را می توان مهم ترین آن‌ها دانست. نیاز انسان به آب برای ادامه حیات ابتدایی ترین و البته مهم ترین خاصیت این ماده است که بر همگان آشکار است و به همین دلیل، تامین آب جزو اساسی برنامه‌های دولت‌ها و کشورهای مختلف شده است و بیراه نیست که جنگ آینده را، جنگ بر سر آب می‌دانند.