رفع یکی از دغدغه‌های صنعت نفت با بومی‌سازی تجهیزات توسط دانش‌بنیان‌ها ۱۴ بهمن ۱۴۰۰
تبدیل تهدیدها به فرصت؛

رفع یکی از دغدغه‌های صنعت نفت با بومی‌سازی تجهیزات توسط دانش‌بنیان‌ها

کارشناس صنعت نفت گفت: امروزه شرکت‌های داخلی به ویژه دانش‌بنیان‌ها به دانش فنی تولید تجهیزات کلیدی صنعت نفت و گاز دست یافته‌اند، به‌طوری که همه مراحل طراحی، مهندسی، ساخت و نصب آنها از سوی متخصصان داخلی انجام می‌شود.