صحت‌سنجی تجهیزات اندازه‌گیری و کنترل دبی جریان آب در شرایط مختلف بهره‌برداری ۰۷ اسفند ۱۴۰۱

صحت‌سنجی تجهیزات اندازه‌گیری و کنترل دبی جریان آب در شرایط مختلف بهره‌برداری

محدودیت منابع آب کشور از یک‌سو و نیاز روزافزون به تولیدات کشاورزی از سوی دیگر، توجه به مصرف بهینه آب کشاورزی را ضروری نموده است. تلفات بالای آبیاری به‌ویژه در مصارف آب‌های سطحی، تأکیدی بر این مطلب است.