موافقت کمیسیون انرژی با عضویت ایران دراتحادیه جهانی انرژی خورشیدی ۰۲ اسفند ۱۴۰۱

موافقت کمیسیون انرژی با عضویت ایران دراتحادیه جهانی انرژی خورشیدی

وزیر نیرو از موافقت اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برای عضویت ایران در اتحادیه جهانی انرژی‌های خورشیدی خبر داد.