آغاز بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص/گروه‌های سیاسی از فضاسازی خودداری کنند ۰۳ دی ۱۳۹۹

آغاز بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص/گروه‌های سیاسی از فضاسازی خودداری کنند

براساس این گزارش در جلسه امروز مجمع و در ادامه بحث‌ها در خصوص تدوین‌سیاست های کلی تأمین اجتماعی، گزارش کمیسیون علمی فرهنگی و اجتماعی مجمع پیرامون وضع موجود در حوزه تأمین اجتماعی مطرح گردید و تعدادی از اعضاء‌دیدگاه ها و پیشنهادهای خود را مطرح کردند.