واحدهای پتروشیمی بندر امام گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی دریافت کردند ۳۱ فروردین ۱۴۰۱
از سوی سازمان ملی استاندارد ایران

واحدهای پتروشیمی بندر امام گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی دریافت کردند

سازمان ملی استاندارد ایران به سه واحد تولیدی پتروشیمی بندرامام گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی اعطا کرد.