انرژی رایگان / شوی اقتصادی یا برنامه عملیاتی ۲۷ مهر ۱۳۹۹

انرژی رایگان / شوی اقتصادی یا برنامه عملیاتی

وعده کاهش نرخ «انرژی» در کشور ابتدا از حوزه برق شنیده شد... خبری که واکنش های مختلفی را به دنبال داشت. اما کم کم این وعده از دیگر حوزه های انرژی نیز شنیده شد....وعده آب رایگان مشروط و زمزمه گاز رایگان مشروط... و چراها و چگونه های بسیار بی پاسخ.