این کشف جدید دانشمندان به اقتصاد سبز کمک می کند ۱۳ بهمن ۱۴۰۰

این کشف جدید دانشمندان به اقتصاد سبز کمک می کند

تحقیقات جدید می تواند منجر به استخراج هدفمند فلزات شود که برای گذار ما به اقتصاد سبز ضروری است.