بزرگترین مانع در رقابت برای انرژی پاک ۱۰۰ درصدی ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

بزرگترین مانع در رقابت برای انرژی پاک ۱۰۰ درصدی

با وجود این حقیقت که رییس جمهور آمریکا در سال ۲۰۱۷ از پیمان جوی پاریس خارج شد، بسیاری از شرکت‌ها، سیاستمداران و قانونگذاران این کشور هستند که هدف فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی و کاهش انتشار کربن را رها نکرده‌اند.