ساخت ماسک الكترونيكی با کارایی ۳۲ ساعته ۲۱ تیر ۱۳۹۹

ساخت ماسک الكترونيكی با کارایی ۳۲ ساعته

پژوهشگر گروه برق- الكترونيک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد گفت: «واحد فناور ديباصنعت اترک جام مستقر در مركز رشد فناوری‌های نوين در صنايع این واحد دانشگاهی موفق به طراحی و ساخت نمونه اوليه ماسک الكترونيكی شد.»