مخالفت خوزستان با ساخت سد مارون ۲ ۰۴ شهریور ۱۳۹۸

مخالفت خوزستان با ساخت سد مارون ۲

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به بیلان منفی حوزه مارون گفت: مخالفت شدید خود را با ساخت سد مارون ۲ اعلام کرده ایم.