ساخت لرزه‌نگار  تاسیسات صنعت نفت ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

ساخت لرزه‌نگار تاسیسات صنعت نفت

با توجه به لرزه خیز بودن کشور و موقعیت پهنه‌بندی خطر لرزه‌ای و احتمال وقوع خسارات جبران ناپذیر انسانی، اقتصادی و زیست محیطی ناشی از زلزله در صنعت نفت، طراحی لرزه‌ای تاسیسات و سازه‌های مرتبط با آن در صنعت نفت از اهمیت بسزایی برخوردار است.